Stare Graty - przedmioty z PRL, gry planszowe

 

EUROBUSINESS

10 S

,,Eurobusiness" to gra, która została wykonana w Stanach Zjednoczonych Ameryki w połowie lat trzydziestych naszego stulecia przez firmy Parker Brothers Inc. Szeroko spopularyzowana w Europie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Stanowiąc szczególnie interesujaca rozrywkę dla młodziety i dorosłych, rozwija tyłkę handlową i dalekoWzroczność w interesach.

Celem gry jest zdobycie przez grających największego majątku" poprzez dokonanie najkorzystniejszych zakupów lub sprzedaży oraz zastawianie swoich nieruchomości.

Gra składa się z jednej planszy, 5 pionków, 32 domów, 12 hoteli, 2 kostek, 2 zestawów po 16 kart „Szansa", 28 kart Akty własności", ok. 230 sztuk banknotów do gry. Karty ..Szansa" położone sa na oznaczonych polach w srodku planszy strong opisową do dołu (kolor pola odpowiada kolorowi kart „Szansa"). W grze bierze udział 3 do 6 osób. Jeden z grających obejmuje funkcje bankiera. Jeżeli bankier bierze udział w grze jako kupiec jest zobowiazany nie trzymać razem swojej gotowki z kapitalcm banku.

Przed przystąpieniem do właściwej rozgrywki bankier wypłaca z kasy banku każdemu grającemu 3.000 $ w następujących nominatach:

1 banknot o wartości 1.000 $ 2 banknoty o wartości 500 $ 6 banknotów o wartości 100 $ 4 banknoty o wartości

50 S 5 banknotów o wartości 20 S 8 banknotów o wartości 4 banknoty o wartości

5 $ Pozostałe banknoty oraz „Akty własności" pozostają w banku. Bankirt dysponując plastikową wypraską, rozkłada banknoty w prze. znaczonych do tego celu wgłębieniach.

Wszystkie wartościowe obiekty sprzedaje bank, zgodnie z podanymi regułami gry. Przy nabyciu nieruchomości tzn. terenów budo! wlanych, linii kolejowych, wodociągów czy elektrowni, gracz otrzy. muje „Akt Wasności", na którym określona jest cena i dalsze infor macje dotyczące opłat, wartości zabudowań itp. REGUŁY GRY

Każdy grajacy wybiera sobie 1 pionek Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który wyrzucił kostkami największą liczbę oczek. Następni gracze przystępują do gry zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przesuwając swój pionek w kierunku oznaczonym strzałką (rozpoczynając od pola Start"), o liczba pól równą sumie oczek wyrzuconych kostkami. W przypadku przybycia pionka na którykolwiek nie zakupiony teren budowlany, gracz może go nabyć wpłacając odpowiednią kwote do banku. Ctrzymany , Akt własności" kładziemy odkryty przed sobą. Ta sama regula dotyczy przybycia pionka na pole linii kolejowych, wodociągów czy elektrowni.

Jezeli gracz po przybyciu na pole niewykupionego terenu zrezy. gnuje z jego kupna, bankier ma obowiązek sprzedać tą nieruchomość w drodze licytacji z dowolną cenę, przy czym cena wywoławcza licytacji jest połową wartości podanej nd , Akcie wlasnosdi". W licy. lacji może wziąć udział również gracz, który zrezygnowat wcześniej z kupna licytowanej nieruchomości

Aby przyspieszyć gre, przed przystąpieniem do niej bankier mote po przetasowaniu rozdać grającym po dwa ,,Akty własności, które należy wykupic, za wskazaną na nich cenę, z banku. W przypadku przybycia pionka na pole oznaczone znakiem zapytania gracz ciągnie karte ..Szansy" z kompletu, któremu odpowiada dany kolor znaku zapytania. Po zastosowaniu się do podanego na karcie polecenia, wsuwamy ją tekstem do dołu pod stos.

Jeżeli pionek zatrzyma się na polu należącym do innego grającego, należy wyplacic mu sume wskazana na Akcie wlasności tytułem opłaty za postój (o ile właściciel nieruchomości upomni się o nią). Jesli nastepny gracz rozpoczął już rzucać kostkami, a właściciel nie. ruchomości nie wyegzekwował opłaty -- ulega ona anulowaniu. Jetell nieruchomość jest zastawiona w banku, właściciel jej nie może żądać opłaty za postoj. Opłata jest podwójna o ile egzekwujacy ja jest właścicielem wszystkich terenów budowlanych w danym państwie.

Gracz, który wyrzuci „dublet" (taka sama ilość oczek na obu kostkach np. 3 i 3) rzuca powtórnie i przesuwa swój pionek 0 (UWAG 1), sumą oczek dwóch rzutów. Jeżeli jednak wyrzuci ,,dublet" powtórnie, to udaje się do ,,Więzienia" (pole nr 11). To samo dzieje się z graczem, który swoim pionkiem zatrzyma sie na polu ..Zawinites, idziesz do więzienia" lub gdy wyciągnie z Szansy" kartę z poleceniem: ,,Zawiniłeś, idziesz do więzienia". Przebywający w Więzieniu" opuszcza dwie kolejki rzutów, tracąc prawo do sprzedaży i kupna nieruchomości oraz pobierania opłat za postoj. Jeżeli chce wyjsc wcześniej z ,,Więzienia", musi zapłacić 100 $ grzywny i wyrzucić ..dublet". W razie nieudanej próby wyrzucenia ..dubletu" gracz płaci grzywne 400 $ (tzn. w tym przypadku dopłaca jeszcze 300 $) i opuszcza ,,Więzienie". Grający, który pionek swój postawił na polu ..Więzienie" (pole nr 11) lub przez nie przechodzi, traktowany jest jako odwiedzajacy, wobec którego nie stosuje sie czasowego wykluczenia z gry, Każdorazowe przejście przez pole ..Start" lub zatrzymanie sie na nim, nagradzane jest wypłacana przez bank sumą w wysokości 400 $, o ile grający nie udaje się do więzienia",

Pole „Parking strzeżony" traktowane jest jako pole dodatkowe nie podlegające wykupowi. Osoba znajdujaca się swoim pionkiem na tym polu płaci do banku 400 S. Pole Podatek od wzbogacenia" traktowane jest podobnie, przy czym gracy wpłaca do banku 200 $.

Pole nr 21 - ,,Darmowy parking" - funkcjonuje w grze jako pole nie przynoszące ani zysku ani strat.

W sytuacji, gdy wszystkie tereny budowlane jednego państwa znajdą się w ręku jednego gracza ma on prawo nabyć w banku, bezpośrednio przed swoją kolejką rzutów, dom lub domy. W każdej rundzie grający może nabyć maksymalnie 3 domy - stawiając każdorazowo na terenie danego miasta 1 dom. Drugi dom można postawie pod warunkiem posiadania w każdym mieście danego panstwa po 1 domu. Jedno miasto można zabudować maksymalnie 4 domami. Trzeel

czwarty dom stawiamy odpowiednio do zasady proporcjonalnej Zabudowy. W przypadku ich chwilowego braku, chotni czekala do chwili gdy wrócą one do banku. O ile na terenie wszystkich miast jednego państwa stoja już po 4 domy, ich właściciel może kupie hotel Aby np. nabyć w Madrycie hotel zwracamy do banku znajd. lace sie w tym mieście 4 domy + doplate wskazany na Akele własności". W każdym okrążeniu gracz może nabye maksymalnie 3 hotele Wirdym mieście może stad tylko 1 hotel

Sprzedaż i skup budynków przeprowadza wylacznie bank. Gralacy ma prawo przed swoją kolejką rzutu sprzedać innemu grającemu, za dowolną, umówioną cenę niezabudowane (1) tereny miast, o ile na żadnym, z posiadanych przez sprzedającego, terenie budowlanym nie stoia domy lub hotel. Przed dokonaniem transakcji należy je odsprzedać do banku, który płaci:

  1. a) za domy - połowę ich wartości
  2. b) za hotel - 1/wartości 4 domów + 1/2 dopłaty za hotel. Tylko bank jest upoważniony do udzielania pożyczki pod zastaw hipoteczny terenu (wysokość obciążenia hipoteki wskazana jest na odwrocie każdego „Aktu własności"). Domy i hotele, które nie mogą służyć jako zastaw pożyczki, należy przed zastawieniem terenu sprzedać do banku, na wyżej wymienionych warunkach. W momencie zwrotu pożyczki do banku pożyczający wpłaca również kwotę = 10% wartości pożyczki. Przy braku odpowiednich nominałów kwota odsetek za pożyczkę (10%) ulega zaokrągleniu zawsze na niekorzyść banku. Zastawienie terenu powoduje odwrócenie „Aktu własności".

W przypadku nabycia nieruchomości obciążonej długiem hipotecznym nabywca może zaraz wpłacić do banku sumę obciążenia hipotecznego plus 10% odsetek, lub też zrezygnować na pewien czas z oddania długu wpłacając na razie do banku sume 10% odsetek. Przy poz. niejszej spłacie długu, grający ponownie płaci 10% odsetek. Gracz, który nie może uregulować swoich należności wobec innego grajacego w całości gotówką, może to uczynić częściowo gotówką a czę. ściowo swoimi terenami (budowlanymi, kolejami, elektrownia, wodociągami) co do wartości których umawiają się zainteresowane strony.

Grający, który jest niewypłacalny wobec innego grającego (nie ma czym zapłacic), przerywa grę a swoją własność oddaje wierzycielowi przy czym domy i hotele bank odkupu je za polowę ceny, a gotówkę wypłaca wierzycielowi.

Jeżeli grający staje się niewypłacalny wobec banku (pomimo sprze. dania zabudowań i pobranych pożyczek), - tj. nie może opłacić podatków lub kar - majątek jego przejmuje bank, który sprzedaje tereny budowlane w drodze licytacji. Domy i hotele nie podlegają licytacji Nie wolno pomagać innym grającym w pilnowaniu egzekwowania należności. Nie wolno pożyczać innym grającym gotówki, nieruchomości lub budynków

Wszystkie transakcje, opłaty, kary muszą być natychmiast opłaca. ne. Gra konczy sie, gdy na planszy zostaje tylko jeden grający lut gdy kończy się czas gry ustalony przed jej rozpoczęciem.

e obliczają swój majątek, to jest: - gotówke, - wartość nie z ustawionych terenów budowlanych (miast), elektrowni,

linii kolejowych, wodociągów, - połowę (l) wartości nieruchomości zastawionych

- wartość domów i hoteli Posiadacz największego majątku zwycięża. 2yczyny udanej zabawy.

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

nostalgia stronaKoniecznie odwiedź - nostaliga.pl!
Bardzo ciekawie prowadzona strona o dzieciństwie lat 70-80.


 

Stare Graty - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kolekcja gier planszowych PRL, lata 50te-90te.
Stare zabawki, antyki i starocie.
Pamiątki z dawnych lat. Skup antyków i staroci.