EUROBUSINESS

"Eurobusiness" to gra, która została wylansowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki w połowie lat trzydziestych naszego stulecia przez firmę Parker Brothers Inc. Szeroko spopularyzowana w Europie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Stanowi szczególnie interesującą rozrywkę dla młodzieży i dorosłych, rozwija żyłkę handlową i dalekowzroczność w interesach.
Celem gry jest zdobycie przez grających największego „majątku" poprzez dokonanie najkorzystniejszych zakupów lub sprzedaży oraz zastawianie swoich nieruchomości
Gra składa się z jednej planszy. 5 pionków, 32 domów, 12 boteli, 2 kostek, 2 zestawów po 10 kart Szansa', 28 kart ,, Akty własności", oh. 230 sztuk banknotów do gry. Karty ,,Szansa" położone są na oznaczo
nych polach w środku planszy strong opisową do dołu (holor pola odpowiada kolorowi kart „Szansa"). W grze bierze udzia. 3 do 6 osób. Jeden z grających obejmuje funkcję bankiera. Jeżeli bankier bierze udział w grze jako kupiec jest zobowiązany nie trzymać razem swojej gotowki z kapitalen banku.
Przed przystąpieniem do właściwej rozgrywki bankier wypłaca z kasy banku każdemu grającemu 3.000 $ w następujących nominalach:
1 banknot o wartości 1.000 $ 2 banknoty o wartości 500 $ 6 banknotów o wartości 100 $ 4 banknoty o wartości 5 banknotów o wartości 20 $ 8 banknotów o wartości 10 $
4 banknoty o wartości Pozostałe banknoty oraz „Akty własności" pozostają w lanku. Bankier dysponująu plastikową wypraską, rozkłada banknoty w przezDaczonych do tego celu wgłębieniach.
Wszystkie wartościowe obiekty sprzedaje bank, zgodnie z podanymi regulami gry. Przy nabyciu nicruchomośei tzn. terenów budowlanych, linii kolejowych, wodociągów czy elektrowni, gracz otrzymuje „Akt własności", na któryw określona jest cena i dals dotyczące oplat, wartości zabudowań itp. REGULY GRY
Każdy grający wybiera sobie 1 pionek. Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który wyrzucit kostkami największą liczbe oczek. Nastepni gracze przystępują do gry zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przesuwając swój pionek w kierunku oznaczonym strzałką (rozpoczynając od pola ..Start"), o liczbę pol równą sumie oczek wyrzuconych kostkami. W przypadku przybycia pionka na którykolwiek nie zakupiony teren budowlany, gracz może go nabyć wplacając odpowiednią kwotę do banku. Otrzymany Akt własności" kladziemy odkryty przed sobą. Ta sama regula dotyczy przybycia pionka na pole linii kolejowych, wodociągów czy elektrowni.
Jeżeli gracz po przybyciu na pole niewykupionego terenu zrezygnuje z jego kupna, bablier ma obowiązek sprzedać tą nieruchomość w drodze licytacji za dowolną cenę, przy czym cena wywoławcza licytacji jest połową wartości podanej na Akcie wlasności". W licytacji moze wziąć udział rowniez gracz, który zrezygnowal wczesnie z kupna licytowanej nieruchomości.
Aby przyspieszyć gre, przed przystąpieniem do niej bankier može po przetasowaniu rozdać grającym po dwa „Akty własności“, które należy wykupić, za wskazaną na nich cenç, z banku. W przypadku przybycia pionka na pole oznaczone znakiem zapytania gracz ciągnie kartę ,,Szansy" z kompletu, któremu odpowiada dany kolor znaku zapytania. Po zastosowaniu się do podanego na karcie polecenia, wsuwamy ją tekstem do dołu pod stos.
Jeżeli piovek zatrzyma się na polu należącym do innego grającego, należy wyplacić mu sumę wskazaną na ,,Akcie własności" tytułem oplaty za postój (o ile wlaściciel nieruchomości upowi się o nią). Jeśli następny gracz rozpoczał już rzucać kostkami, a wlaściciel nieruchomości nie wyegzekwowal oplaty - ulega ona anulowaniu. Jeżeli nieruchomość jest zastawiona w banku, wlaściciel jej nie może żądać oplaty za postój. Oplata jest podwójna o ile egzekwujący ją jest wlaścicieleni wszystkich terenou budowlanych w danym państwie.
Gracz, który wyrzuci „dublet“ (taka sana ilość oczek na obu kostkach np. 3 i 3) rzuca powtórnie i przesuwa swój pioneko (UWAGA!), suuç oczek dwóch rzutów. Jeżeli jednak wyrzuci „dublet" powtórnie, to udaje się do ,,Więzienia" (pole nr 11). To samo dzieje się z graczein, który swoim pionkiem zatrzyna się na polu „Zawiniłeś, idziesz do więzienia" lub gdy wyciągnie z ,,Szansy" kartę z poleceniem: ..Zawipilcś, idziesz do więzienia". Przebywający w „Więzieniu opuszcza dwie kolejki rzutów, tracąc prawo do sprzedaży i kuppa nieruchomości oraz pobierania opłat za postój. Jeżeli chce wyjść wcześniej z ,,Więzienia", musi zapłacić 100 $ grzywny i wyrzucić „dublet". W razie nieudanej próby wyrzucenia ,,dubletu" gracz płaci grzywnç 400 S (tzn. w tym przypadku doplaca jeszcze 300 $) i opuszcza Więzicoic". Grający, który pionek swój postawił na polu
Więzienie" (pole nr 11) lub przez nie przechodzi, traktowany jest jako odwiedzający, wobec którego nie stosuje się czasowego wykluczenia z gry. Każdorazowe przejście przez pole „Start" lub zatrzyma
się na nim, nagradzane jest wypłacana przez bank suma w wyso kości 400 S, o ile grający nie „udaje się do więzienia".
l'ole „Parking strzeżony" traktowane jest jako pole dodatkowe nie podlegające wykupowi. Osoba znajdująca się swoim pionkiem na tym polu płaci do banku 400 $. Pole Podatek od wzbogacenia traktowane jest podobnie, przy czyin grający wplaca do banku 200 $.
Pole nr 21 - Darmowy parking" funkcjonuje w grze jako pole nie przynoszące ani zysku ani strat.
W sytuacji, gdy wszystkie tereny budowlane jednego państwa znajdą się w ręku jednego gracza ma on prawo nabyć w banku, bezpośrednio przed swoją kolejką rzutów, dom lub domy. W każdej rundzie grający może nabyć maksymalnie 3 domy --- stawiając każdorazowo na terenie canego miasta i dom. Drugi dom można postawid pod warunkiem posiadania w każdym mieście danego państwa po 1 donu. Jedoo miasto można zabudować maksymalnie 4 domami. Trzeci i czwarty dom stawiemy odpowiednio do zasady proporcjonalnej zabudowy. W przypadku ich chwilowego braku, chętni czekają do chwili gdy wrócą one do banku. O ile na terenie wszystkich miast jednego państwa stoją już po 4 domy, ich właściciel może kupić hotel. Aby np. nabyć w Madrycie hotel zwracamy do banku znajdujące się w tym mieście 4 domy + dopłatę wskazana na Akcie własności". W każdym okrążeniu gracz może nabyć maksymalme 3 botele. W jednym mieście może stać tylko 1 hotel.

 

  • eurobusiness-stara-edycja-1eurobusiness-stara-edycja-1
  • eurobusiness-stara-edycja-2eurobusiness-stara-edycja-2
  • eurobusiness-stara-edycja-3eurobusiness-stara-edycja-3
  • eurobusiness-stara-edycja-4eurobusiness-stara-edycja-4
  • eurobusiness-stara-edycja-5eurobusiness-stara-edycja-5
  • eurobusiness-stara-edycja-6eurobusiness-stara-edycja-6
  • eurobusiness-stara-edycja-7eurobusiness-stara-edycja-7
  • eurobusiness-stara-edycja-8eurobusiness-stara-edycja-8
  • eurobusiness-stara-edycja-9eurobusiness-stara-edycja-9