ZLOTA SZÓSTKA"

 1. W sklad.gry wchodzi planszo, kostko z oczkami oraz 48 patyczków po

16 w każdym z trzech kolorów. w grze mogą brać udział 2, 3 Jub 4 osoby, które przed rozpoczęciem gry otrzymują 24, 15 lub 12 potyczków w równej ilości z każdego koloru, zom se pray nieparzystej liczbie grających (3 osoby) po jednym potyczku z każdego koloru nie bierze udział.w.grze.

 1. Gsę rozpoczyna uczestnik, który wyrzuci kostką liczbę 1. Ten sam gracz

me prawo do dwóch kolejnych rzutów (jeden joko premia za rozpoczęcie go i za każdym razem odklada z posiadanych patyczków dowolnego koloru jeden patyczek na pole oznaczone numerem odpowiadającym ilości oczek w wyrzuconej kostce. W dalszym ciogu gry wszyscy zawodnicy kolejno rzucają kostko po jednym razie, odkladając patyczek dowolnego koloru no wlaściwe pole zgodnie z liczbą oczek na kostce.

 1. Jeżeli pole jest zajęte przez inny. patyczek, gracz ma obowiązek go za

broć. Wyjątek stanowi poie szóste złote", którego nie zabiera się patyczków

 1. Zowednik, który pierwszy pozbędzie się patyczków, kończy grę i wygrywa

porúę. Pozostoli uczestnicy gry liczą punkty, karne wedlug kolorów posiodanych patyczków, a mianowicie:

potyczek żółty Dotyczek zielony potyczek czerwony

2

1 punkt karny

punkty kome 3 punkty karne

zajęciu kolejnego miejsca w zakośczonej partii decyduje ilość punkte kamych

 

 

CZLOWIEKU NIE IRYTUJ SIE

W skład gry wchodzi planszo, kostko do gry i 18 pionkóm. W grze .cie brać udział od 2 do 6 osób, z których każdo otrzymuje po 3 pionki o w branym przez siebie kolorze. No planszy umieszczono zwrotnice (polc Z) zmieniające kierunek gry na skróconą drogę do mety oraz zielone pola neutralne w środku trusy objazdowej, z których nie wolno zrzucać pioakó przeciwnika.

Grający ustawiają pionki swojego koloru no polach startowych poze poem gry, oznaczonych koorem pionko. Joko pierwszy startuje cracz, który wie rzuci kostką liczbę ó. Do gry: można wprowadzić jeden dy lub wszystkie trzy pionki. Pionki poruszają się po polach rewnętrznych zgodnie z kierua. kiem wskazanym przez strzalkę.

Jeżeli w wyniku rzutu gracz natrofi na pole zajęte przez cbcy pionek usuvio go z toru na jedno z pól startowych poza polem gry. Dodatkowym utrudnieniem jest zakaz przeskakiwania zarówno cudzych jak i własnych pionków.

Obie zasady nie dotyczą wewnętrznych pól zielonych. Wygrywa ten zawodnik. który pierwszy wprowadzi wszystkie trzy pionki poza pole gry. Obowiazuie przy tym zasado, że ostatnie oczko z wyrzuconych musi wskazoi pole pero polem gry. Pionek nie może być wyprowadzony z gry, jeśli gracz wyrzuci większą liczbę oczek niż należy. Może się więc zdarzyć, że pionek konczocy grę, stojący już na polu „Z" i oczekujący na liczbę 1. zostanie usunięty z trasy przez innego gracza.

Przez caly czas gry każdy gracz może rzucać tylko jeden voz w jednej kolejce rzutów, nowet na początku gry.

 

,,WARCABY"

Plansza tradycyjnej szachownicy służyć może do następujących gier:

- warcaby (damka) - wilk i owce - przeskakiwanka

Zasady i reguły tych gier są ogólnie dobrze znane i dlatego nie wymagają wyjaśnień.

 

„HALMA"

 1. Grać mogą dwie lub trzy osoby, które na gwiaździstej plan.

szy ustawiają swoje 15 pionków odpowiedniego koloru. 2. Celem gry jest przeprowadzenie swoich pionków na prze

ciwlegle pola tego samego koloru. Można przesuwać każdy pionek oddzielnie we wszystkich kierunkach, ale tylko o jedno pole. Natomiast można przeskakiwać przez pionki własne i obce we wszystkich kierunkach, jeżeli za przeskakiwanymi pionkami są wolne pola. W ten sposób można za jednym ruchem przeskoczyć nawet kilkanaście pionków, o ile naturalnie są tak ustawione, ce

za każdym z nich jest jedno wolne pole. 3. Kto pierwszy swoje pionki przeprowadzi przez planszę i usta

wi je na przeciwległym polu tego samego koloru, ten wygrywa grę.

 

 

 

 • zestaw_gier_1zestaw_gier_1
 • zestaw_gier_10zestaw_gier_10
 • zestaw_gier_11zestaw_gier_11
 • zestaw_gier_12zestaw_gier_12
 • zestaw_gier_13zestaw_gier_13
 • zestaw_gier_2zestaw_gier_2
 • zestaw_gier_3zestaw_gier_3
 • zestaw_gier_4zestaw_gier_4
 • zestaw_gier_5zestaw_gier_5
 • zestaw_gier_6zestaw_gier_6
 • zestaw_gier_7zestaw_gier_7
 • zestaw_gier_8zestaw_gier_8

 • zestaw_gier_9zestaw_gier_9